روز جهانی پست - 17 مهر

روز جهانی پست

تاریخ وقوع: 17 مهر

پـسـت يـكـى از عـمده ترين نهادهاى اجتماعى بازمانده از ادوار كهن است . پيام و پيام رسانى به عنوان يك نياز اجتماعى ، از آغاز زندگى شهر نشينى همواره مطرح و پست به منزله عامل تاءمين كننده اين نياز، از دير باز نقش ‍ تعيين كننده در زندگى اجتماعى انسان داشته است .
ايـن نـهـاد ديـريـنـه اجـتـمـاعى ، امروزه با مجهز شدن به پيشرفته ترين امكانات ، سهم و نقش بيشترى در پيام رسانى پيدا كرده است . در شرايط كـنـونـى ارتـبـاط پـستى سازماندهى شده ، فاصله ها را از بين برده ، زمان را كاهش داده و در توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى به عنوان عاملى زيـر بـنـايـى ، پـيـشتاز حركت عمومى است . اين شبكه عظيم و درهم تنيده ، مى تواند در گسترش ‍ رفاه عمومى و ارتقاى دانش و فرهنگ اجتماعى سهيم بـاشـد. پست در مبادلات اقتصادى ، خريدار را به عرضه كننده كالا نزديك مى كند و مبادلات پولى را سرعت مى بخشد. پست بشر امروز را از انزواى اجتماعى مى رهاند و به عنوان عامل نزديكى ملت ها به يكديگر، نقشى اساسى ايفا مى كند و در نهايت وحدت و همبستگى فرهنگى ، اقتصادى و اجتماعى بين افراد حقيقى و حقوقى را در گستره اى فراسوى مرزها ممكن مى سازد.

 

سابقه پست در ايران
ارتـبـاط پـسـتـى در ايـران ، قدمتى سه هزار ساله دارد. برخى از مورخين ، ايرانيان را مبتكر اين ارتباط مى دانند، ولى با اين وجود، پست در كشور ما هـيـچـگـاه شـكـوفـايـى و تـوسـعه در خور را نداشته و خدمات پستى در مقاطع گوناگون تاريخى در اختيار نخبگان جامعه قرار داشته است . حتى در طـول 150 سـال گـذشـتـه كـه ارتـبـاط پـسـتـى در جـوامـع صـنـعـتـى ، نـقـش اسـاسـى در رونـد تـوسـعـه و پـيـشـرفـت داشـتـه ، در ايـران بـه عـلل گـونـاگـون ، نـاشـنـاخته و دور از دسترس مردم مانده است . سابقه فعاليتهاى مربوط به ارايه خدمات پست و تلگراف و تلفن در ايران به شـيـوه جـديـد، تـقـريـبـا بـه يـك قـرن پـيـش بـر مـى گـردد. تـا پـيـش از سـال 1297 ه‍ ق ، پـسـت در ايران به صورت اداره فعاليت داشت . در اين سـال بـه واسـطـه مـوفـقـيـتـهـايـى كـه بـه دسـت آمـده بـود، نـاصـر الديـن شـاه دسـتـور داد تـا مـوسـسـه پـسـت آن روز بـه وزارت تـبـديـل شـود و اداره آن را بـه امـيـن المـلك ، وزيـر وظـايـف و رئيـس دارالشـورا سـپـرد. در سال 1303 ه‍ ق ، كتابچه كوچكى در 52 صفحه به نام ((تعرفه اداره جليله پست خانه ايران )) با چاپ سنگى منتشر شد. در اين رساله نقشه هـايـى از كـليـه تـلگـرافـخـانـه هـا، پـسـتـخـانـه هـا و چـاپـارخـانـه هـا و خـطـوط پـسـتـى آمـده بـود. بـه مـوجـب مـحـتـويـات آن رسـاله ، كـشـور در سال 1303 داراى 7 خط اصلى و پنج خط فرعى پست بوده است .
پـس از صـدارت امـيـر كـبـيـر، تـحـولات تـازه اى در پـسـت كـشـور ايـجـاد شـد، بـه نـحـوى كـه فـعـاليـت پـسـتـى كـشـورهـاى اسـتـعـمـارگـر تـعـطـيـل شد و پيكهاى پست ايران ، با نظم و نظامى كه امير كبير در تركيب وزارت پست ايجاد كرده بود، با سرعت و دقت بسيار، امور مراسلاتى را انجام مى دادند.
در سـال 1327 ه‍ ق اداره تلگراف به پست اضافه شد و نام وزارت پست و تلگراف به خود گرفت . در 1350 ه‍ ق ، اين وزارت طرح خريد سهام شركت تلفن را به مجلس داد.
پـس از تـصـوب مـجـلس و خـريـد سـهـام شـركـت تـلفـن ، ايـن وزارتـخـانـه بـه وزارت پـسـت و تـلگـراف و تـلفـن تبديل شد و از اين سال به بعد توسعه همه جانبه اى يافت .

 

روز جهانى پست

روز 17 مـهـر 1253 بـرابـر بـا 9 اكـتـبـر 1874 مـيـلادى بـراى اوليـن بـار بـه پـيـشـنـهـاد "هـنـريـخ ون اسـتـفـان " مـديـر كـل پـسـت كـنـفـدراسـيـون آلمـان شـرقـى ، قـرار دادى بـا عـنـوان "قـرار داد بـرن " در زمـيـنـه تـاسـيـس ((اتـحـاديـه كل پست )) در ((برن )) سوئيس ، توسط 22 كشور جهان به امضا رسيد.
كـشـورهـاى امـضـا كـنـنـده بـر اسـاس تـوافـق بـه عـمـل آمـده ، يـك قـلمـرو پـسـتـى را تـشـكـيـل دادنـد. ايـن قـرار داد، آزادى تـرانـزيـت بـراى مـبـادله مـتـقـابـل مـراسـلات را در سـراسـر قـلمـرو اتـحـاديـه ، تـامـيـن و تـضـمـيـن مـى كـرد. نـام ايـن اتـحـاديـه پـس از 4 سال با پيوستن كشورهاى ديگر به "اتحاديه جهانى پست " تغيير كرد.
در سـال 1969 كـنـگـره تـوكـيـو در قـطـعـنـامـه 211 خـود بـه كـشـورهـاى عـضـو تـوصـيـه كـرد، روز 9 اكـتـبـر (17مـهـر) هـر سـال را بـه عـنـوان "روز جـهانى پست " تعيين كنند. به اين ترتيب از سال 1970 و در روز جهانى پست ، بسيارى از اداره هاى پست در سراسر جهان به اقدامات گسترده اطلاعاتى و تبليغاتى و تشريح نقش پست در زندگى بشر مى پردازند.
اكـنون بيش از 170 كشور، عضويت اين اتحاديه را دارند و ايران نيز در 22 مهر 1256 شمسى (13 سپتامبر 1877 ميلادى )، به عنوان بيست و نهمين عضو، به اين اتحاديه پيوست .
دفـتـر بـيـن المـللى اتـحاديه از سال 1875، مجله ماهانه به نام "اتحاديه پستى " كه به هفت زبان زنده دنيا منتشر و يكى از قديمى ترين مجلات جهان است .

 

پست سمبل وحدت مردمان پنج قاره جهان

مـحـل اتـحـاديـه در شـهـر بـرن سـوئيـس اسـت و نـشـان آن از كـره زمـيـن و پـنـج انـسـان در حـالى كـه نـامـه هـايـى را دسـت بـه دسـت مـى گـردانـنـد، تشكيل شده است .
پـنـج انـسان معرف پنج قاره جهان و بيانگر وحدت و يكپارچگى ملتها در زمينه پست هستند و علت وجودى اتحاديه جهانى پست را يادآورى مى كنند كه جهان سرزمين واحد پستى است .
اتـحـاديـه جـهـانى پست پس از اتحاديه بين المللى تلگراف و سازمان جهانى هواشناسى ، سومين سازمان جهانى است كه براى قانونمندى روابط پـسـتـى بـيـن المـللى و بـرقـرارى ارتـبـاط پـسـتـى جـهـان ، امـور پـسـتـى كـليـه كـشـورهـاى عـضـو را هـدايـت و كنترل مى كند.

 

پست كهن ترين و گسترده ترين ابزار ارتباط جمعى
پـسـت ، كهن ترين و گسترده ترين نوع ابزار ارتباطى بين مردم يك كشور با ساكنان ديگر سرزمينها و مناطق جهان است . جوامع رشد يافته ، براى تحقق توسعه خود، به شبكه ارتباطى توجه داشته و روى آن برنامه ريزى كلان كرده اند. پست و مخابرات با ويژگى انعطاف پذير خود، زمينه بـسـيـار خـوبـى بـراى رشـد در جـوامـع سـنـتـى و صـنـعـتـى دارنـد. در كـنـار ايـن شـبـكـه ارتـبـاطـى ، جـريـانـهـاى ارتـبـاطـى ديـگرى مانند راهها و وسـايـل ارتـباط جمعى ايجاد مى شود و گسترش مى يابد. براى نمونه حضور يك پستچى از انجام 3000 سفر جلوگير مى كند. طبيعى است هر سفر افـزون بـر هـزيـنـه اى كـه مـى بـرد، پـيـامـدهـايـى مـانـنـد اتـلاف وقـت ، فـشـارهـاى عـصـبـى و روحـى ، مـشـكـلات حمل و نقل ، اتلاف سوخت ، آلودگى هوا، صرف نيروى انسانى و انواع خسارتهاى احتمالى مالى و جانى را باعث خواهد شد.
اهداف كلان پست
برنامه ريزان امور ارتباطى در كشور ما اهداف كلان پست را به اين شرح اعلام كرده اند:
1- حضور پست در نقاطى كه بيش از يكصد نفر جمعيت دارد.
2- جذب مرسولات پستى در سطح جامعه .
3- كوتاه كردن زمان قبول تا توزيع مرسولات پستى از هر نقطه به نقطه ديگر كشور تا 10 ساعت .
4- جايگزيينى ارتباط پستى و جلوگيرى از مراجعه مردم به سازمانها و مؤ سسه هاى دولتى .
5- كاهش مسافرتهاى شهرى و بين شهرى .
6- جلوگيرى از آلودگى محيط زيست .
7- كاهش مشكل رفت و آمد در شهرهاى بزرگ .
8- گرايش به سوى تحقق اين هدف كه هر پستچى كار هزار نفر را انجام مى دهد.
9- گـرايـش بـه سـوى تـحـقـق ايـن هـدف كـه مـردم جـز بـراى انـجـام كـار اخـتـصـاصـى روزانـه و تـفـريـح ، از منزل خارج نشوند.
10- صـرفـه جـويـى در هـزيـنـه هـاى ارزى كـشـور در رابـطـه بـا تـهـيـه مـواد سـوخـتـى و قـطـعـات يـدكـى وسايل نقليه .
خدمات جديد و گسترده پستى
آشنايى مردم با خدمات تازه پستى مى تواند سريع تر به هدفهاى توسعه در شبكه پستى كشور، كمك كند. بخشى از اين خدمات عبارت است از:
1- پـسـت تـلفـنـى : اشـخـاصـى كـه بـه هـر دليـل نمى توانند در ادارات پست حضور پيدا كنند، مى توانند با تلفن ، امور پستى خود را از طريق ماءموران پست انجام دهند.
2- پست مالى : يكى از موثرترين خدمات پستى است كه كار نقل و انتقال وجوه نقدى را در سراسر كشور انجام مى دهد.
3- پست خريد: سرويس جديدى است كه با استفاده از دفترچه هاى راهنماى آن ، مردم مى توانند خريد روزانه خود را توسط پست انجام دهند.
4- پـسـت تـصـويـرى (فـاكـسـى مـايـل ): ايـن سـرويـس بـا اسـتـفـاده از يـك خـط تـلفـن مـتـصـل بـه دسـتـگـاه مـخـصـوص ، قـادر اسـت هـر نـوع پـيـام خـطـى يـا تـصـويـرى را در كـوتـاه تـريـن زمـان بـه داخل يا خارج كشور مخابره كند.
5- طرح تعويض شناسنامه .
6- طرح خدمات خودرو: كه به منظور تسهيل در مراجعات مردم براى دريافت برگه عدم خلافى و ساير استعلامها در اين زمينه به وجود آمده است .
7- سـرويـس پـسـت پـيـشـتـاز: ويـژگـى ايـن سـرويـس ، تـسـريـع در ارسـال و دريافت مرسولات پستى است . زمان حمل مرسولات در داخل استان 10 ساعته ، بين استان 24 ساعته و در شبكه بين المللى 72 ساعته مى باشد.
8- پست آبونمان : جهت اشتراك مجلات و روزنامه ها و نشريات .
9- پست سيار.
10- پست در ساعات غير ادارى .
11- پست اكسپرس .
در حـال حـاضر پست در كشور ما 97 نوع خدمات ارايه مى كند كه بيان همه آنها ممكن نيست . پست در زمينه توزيع قبضهاى دولتى ، توزيع صورت حساب بانكها، قبول اسناد پزشكى ، توزيع حقوق جانبازان و بازنشستگان و... فعاليت دارد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس